top of page

I. Polityka prywatności serwisu & Cookies. 

II. Warunki świadczenia usług na odległość. 

Ad. I. Polityka prywatności serwisu & Cookies.

 1. Informacje ogólne. 
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług konsultacji poprzez Serwis. 

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Sovaga Sp. z o.o. z siedzibą w Lipce Wielkiej  KRS 0000884012 NIP 7882032996 REGON 388167989. 

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies”
  c. poprzez dobrowolne zapisanie się do newslettera
  .

 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.odkryjswojeemocje.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Ad. II. Warunki świadczenia usług na odległość i stacjonarnie.

 

Niniejsza informacja dla konsumenta udzielana jest przez przedsiębiorcę, którym jest SOVAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipce Wielkiej 31, 64-310 Lipka Wielka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000884012, REGON: 388167989, NIP: 7882032996 (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). 

 

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem (art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy). 

  Świadczenie przedsiębiorcy polega na przeprowadzeniu konsultacji z zakresu medycyny alternatywnej. Zakres świadczenia wybiera konsument, a jest on dostępny na stronie internetowej przedsiębiorcy www.odkryjswojeemocje.pl
   

 2. Dane identyfikujące przedsiębiorcę (art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy).

  Przedsiębiorcą jest  SOVAGA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipce Wielkiej 31, 64-310 Lipka Wielka, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000884012, REGON: 388167989, NIP: 7882032996, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł wpłacony w całości.
   

 3. Dane kontaktowe przedsiębiorcy (art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy).

  Kontakt z Spółką możliwy jest poprzez:
  - telefonicznie pod numerem: +48 530 991 271
  - drogę elektroniczną: odkryjswojeemocje@gmail.com

  Powyższe adresy są również adresami, pod które konsument może składać reklamacje. 
   

 4. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie z podatkami 23% vat (art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy).

  246,00 zł brutto za godzinną konsultację z zakresu Totalnej Biologii, Psychoterapii, Psychosomatyki, Treningu Kompetencji Rodzicielskich.
  490,00 zł brutto za dwugodzinną konsultację z zakresu Totalnej Biologii, Psychosomatyki, Theta Healing. 
  570,00 zł brutto za konsultację z zakresu Hipnoterapii.
  610,00 zł brutto za konsultację z zakresu Uzależnień, Odchudzania.

   

 5. Sposób i termin zapłaty (art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy).
  Konsument płaci za konsultację w momencie rezerwacji terminu na stronie www.odkryjswojeemocje.pl/book-online
  lub poprzez kontakt telefoniczny/ mailowy/ lub poprzez komunikatory na mediach społecznościowych.

  Konsument może dokonać płatności poprzez: 
  A) Na rachunek bankowy Spółki o numerze: 68 1140 2004 0000 3102 8096 9484 (płatność tylko w złotówkach).
  B) Przy użyciu zewnętrznego systemu płatności dostępnego na stronie Spółki.
  C) Płacąc BLIKIEM na numer telefonu +48 882770935. 
   

 6. Sposób i termin spełnienia świadczenia (art. 12 ust. 1 pkt 8 Ustawy). 

  Spółka przeprowadzi konsultację z zakresu wybranego przez konsumenta, w wybranym przez konsumenta terminie, który wybiera indywidualnie zapisując się na konsultację przez stronę internetową spółki lub telefonicznie. 
   

 7. Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (art. 12 ust. 1 pkt 11 i 12  Ustawy)

  Rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy może się rozpocząć jedynie na wyraźne żądanie konsumenta zgłoszone Spółce.
  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
  Jeżeli konsument wykonujący prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 
   

 8. Czas trwania umowy (art. 12 ust. 1 pkt 16 Ustawy).

  Umowa zawarta jest na czas oznaczony, czyli do wykonania przez strony obowiązków z niej wynikających to jest zapłaty całej ceny i wykonania usługi wskazanej w Umowie. 
   

 9. Możliwość przełożenia umówionego wykonania usługi. 
  Konsument ma prawo do przełożenia umówionego spotkania najpóźniej 3 dni przed planowanym wykonaniem usługi. Niestawienie się przez konsumenta na zaplanowane spotkanie skutkuje poniesieniem przez niego 100% kosztów usługi, które opłacił. Nie ma możliwości zwrotu środków w takiej sytuacji. 

 10. Procedura rozpatrywania reklamacji (art. 12 ust. 1 pkt 8 Ustawy). 

  Spółka zobowiązana jest świadczyć usługę z najwyższą starannością. W przeciwnym przypadku konsument  ma prawo zgłosić reklamację, wobec oferowanych i przeprowadzonych usług. 
  Zgłoszenie reklamacyjne można przesłać:
  a) elektronicznie na adres odkryjswojeemocje@gmail.com  lub 
  b) 
  listownie na adres Spółki: Sovaga Sp. z o.o. Lipka Wielka 31, 64-310 Lipka Wielka . 

  Zgłoszenie może zostać złożone z użyciem formularza dołączonego przedmiotowej informacji, a Spółka zaleca umieszczenie w reklamacji:

  a) danych Użytkownika, który zgłasza reklamację, w szczególności danych kontaktowych, które umożliwią korespondencję, 
  b) wskazanie powodu reklamacji, 
  c) żądania związane ze składaną reklamacją,
  d) informację o sposobie dokonania zwrotu płatności.
   

 11. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego i informuje konsumenta o sposobie rozwiązania zgłoszenia reklamacyjnego, adekwatnie do sposobu jego wniesienia. 
  Spółka zwrotu środków pieniężnych dokonuje za pomocą takiego samego sposobu, jakie użył konsument, chyba, że wyraził zgodę na inny.

   

 12. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od wykonania usługi (art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy).

  Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej. Odstąpienie nie wymaga podawania przyczyny oraz poniesienia kosztów i dokonywane jest poprzez  jednostronne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może je złożyć na formularzu zamieszczonym na końcu przedmiotowej informacji lub pocztą elektroniczną lub listownie, na adres Spółki ( Sovaga Sp. z o.o. Lipka Wielka 31, 64-310 Lipka Wielka / odkryjswojeemocje@gmail.com ).    
  Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, a wygasa po upływie 14 dni od tego dnia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy konsument musi przesłać oświadczenie przed upływem terminu 14 dni od daty zawarcia umowy.  

  Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  Wyjątek stanowi w tym przypadku sytuacja, gdy usługa została wykonana, na wyraźne żądanie klienta, przed upływem 14 dni. Wtedy zwrot kosztów nie jest możliwy, bo usługa została wykonana. 

   

 13. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy)

  Konsument może złożyć wniosek o polubowne rozwiązanie sporu ze Spółką z uwagi na rozpatrywaną reklamację i dochodzenie roszczeń. Wniosek może zostać złożony do:
  a) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowych/ lub
  b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu/ lub
  c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 

Szczegółowe informacje w kwestii pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentem a Spółką z uwagi na rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń, dostępne są na stronach internetowych powyższych podmiotów, oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta: https://www.uokik.gov.pl .

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr


      

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Adresat: Sovaga Sp. z o.o. Lipka Wielka 31, 64-310 Lipka Wielka; odkryjswojeemocje@gmail.com – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

 • Data zawarcia umowy:

 • Imię i nazwisko:

 • Adres:

 • Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 • Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić


Wzór formularza reklamacyjnego

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji) 

 

Adresat: Sovaga Sp. z o.o. Lipka Wielka 31, 64-310 Lipka Wielka; odkryjswojeemocje@gmail.com  –

 • Imię i nazwisko:

 • Adres:

 • Data:

 • Reklamacja dotyczy:

 • Opis problemu:

 • Żądanie reklamacyjne: 

 

Należy wskazać jaki adres ma być stosowany do prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na przedmiotową reklamację.

bottom of page